blog ondernemer.nl

Voor de juiste informatie

Wat is situationeel leiderschap precies? 

Voor elke persoon die leiding dient te geven aan een bepaalde groep mensen geldt dat de manier waarop die leiding wordt gegeven kan verschillen. Door de jaren heen zijn er dan ook verschillende principes van leidinggeven verschenen. Eén van deze principes luistert naar de naam situationeel leiderschap. In het bijzonder voor mensen die voor het eerst terechtkomen in een leidinggevende functie is het vaak even wennen aan de nieuwe omstandigheden. Dat kunnen we best begrijpen. Het is dan ook een beetje zoeken naar de manier waarop er het best leiding kan worden gegeven. Geldt dit ook voor jou en zou je graag kennis willen maken met hoe situationeel leiderschap precies werkt? Dan moet je, je zeker even verdiepen in de informatie die je hieronder aantreft. 

Wat stelt het model van situationeel leiderschap? 

Het model van het zogenaamde situationeel leiderschap stelt dat er in de praktijk vier basisstijlen bestaan voor wat leiderschap betreft. Voor deze basisstijlen geldt dat hun karakter wordt bepaald door de eigenschappen waar een leider over beschikt. Specifiek worden ze gekarakteriseerd door: 

  • De taakgerichtheid; 
  • De persoonsgerichtheid; 

Volgens het model is het zo dat de meest doeltreffende manier van leidinggeven situatie-afhankelijk is. Dit betekent concreet dat onder meer het ontwikkelingsniveau van de groep een niet onbelangrijke rol speelt. Wanneer er sprake is van situationeel leiderschap vindt er als het ware een koppeling plaats van het gedrag van de leidinggevende aan het waarneembare gedrag waar een individuele medewerker over beschikt. Dit zorgt er in de praktijk voor dat de manier waarop de leidinggevende zijn taak ontplooit dient te worden afgestemd op de situatie. 

Wanneer we het begrip van situationeel leiderschap verder gaan ontleden kunnen we vaststellen dat vooral het begrip “situation control” ongelofelijk belangrijk is. Ze verwijst namelijk naar de mate waarin leidinggevenden in staat zijn om een invloed uit te oefenen op het gedrag van hun medewerkers. Door het gedrag van de medewerkers grondig te observeren en evalueren zal er vastgesteld kunnen worden op welke manier er het efficiëntst kan worden ingegrepen.

Onderscheid tussen verschillende leiderschapsstijlen

In eerste instantie is het vaak zo dat mensen denken dat er zoiets bestaat als één globaal beste manier van leiding geven. In de praktijk is dat echter helemaal niet het geval. Vaak is het dan ook zo dat we moeten vaststellen dat de stijl van leidinggeven wordt gekoppeld aan het waarneembare gedrag van de individuele medewerker in kwestie. Voor dit gedrag geldt immers in de praktijk dat ze meteen het competitieniveau duidelijk maakt. Voor dit niveau geldt dat ze eigenlijk bestaat uit drie verschillende elementen. Het gaat hierbij om: 

  • De mate aan kennis en de vaardigheden waarover de persoon beschikt; 
  • De mate aan motivatie die geldt voor de persoon in kwestie; 
  • De mate van zelfvertrouwen waarvan sprake is;

De exacte werking van situationeel leiderschap is vandaag de dag nog lang niet bij iedereen bekend. Dat is zonde. De informatie die schuilgaat in dit model is namelijk van onschatbare waarde voor iedereen die op een bepaald moment terecht komt in een leidinggevende functie. Als leidinggevend persoon kan het dus zeker de moeite waard zijn om je hier even in te gaan verdiepen. Of je kiest voor een leiderschapscursus